Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej nr działki 298/20, położonej przy ul. Pocztowej w Czarnkowie 

Znak sprawy: GN.6840.12.2023

BURMISTRZ MIASTA CZARNKÓW

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej nr działki 298/20, położonej przy
ul. Pocztowej w Czarnkowie
 

Przedmiotem III przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru, powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza (sprzedaż zwolniona z VAT)

Wysokość wadium

Rodzaj przetargu

Czarnków,
ul. Pocztowa

Działka nr: 298/20 (obręb 1)

Księga wieczysta: PO2T/00015769/0

Powierzchnia działki: 0,0038 ha

Nieruchomość usytuowana w Czarnkowie na zapleczu ul. Pocztowej, zabudowana garażem (ciąg garaży) o powierzchni użytkowej 31,90 m2

Przeznaczenie w planie miejscowym: 5 KS – istniejące garaże, bez możliwości realizacji nowych obiektów.

14.500,00 zł

2.200,00 zł

trzeci ustny nieograniczony

 

Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu:
16 listopada 2023 r.

Termin przeprowadzenia drugiego przetargu: 22 stycznia 2024 r.

Przetarg odbędzie się 10 maja 2024 r. o godz. 1000

W siedzibie Urzędu Miasta Czarnków – Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków – w Sali 103, I piętro (salka obok sekretariatu Burmistrza)

 

Warunki nabycia i realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak zobowiązań.

 Obciążenia nieruchomości – w dziale III – prawa, roszczenia i ograniczenia księgi wieczystej nr PO2T/00015769/0 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatne prawo służebności przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 297, 298/18 na rzecz każdorazowych właścicieli działek gruntu od 298/1 do 298/17.

Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

 Warunki udziału w przetargu:

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Osoby, które w dniu przetargu mają zobowiązania wobec Gminy Miasta Czarnków nie będą zakwalifikowane do przetargu mimo wpłaconego wadium.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia komisji przetargowej:

a)      osoby fizyczne: dokument tożsamości oraz nr rachunku bankowego do zwrotu wadium,

b)      osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości i aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej oraz nr rachunku bankowego do zwrotu wadium,

c)      wspólnicy spółki cywilnej: dokument tożsamości i aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego wspólnika spółki, dokument z którego wynika upoważnienie do reprezentowania spółki oraz nr rachunku bankowego do zwrotu wadium,

d)      osoby prawne: aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot oraz nr rachunku bankowego do zwrotu wadium,

e)      w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest ich notarialne potwierdzenie.

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) i wygraniu przez niego przetargu, zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości (chyba, że zachodzą przewidziane w ustawie przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia) pod rygorem utraty wadium.

Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki pomimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z zastrzeżeniem, że minimalne postąpienie wynosi: 145,00 zł (1% ceny wywoławczej).

Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 2.200,00 zł na konto Gminy Miasta Czarnków nr 50 1020 4027 0000 1402 0782 2093 nie później niż do 6 maja 2024 r. W tytule wpłaty wadium należy podać nr działki oraz imię/imiona (w przypadku małżeństw) i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby zamierzającej nabyć nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania wpłaty na rachunku bankowym Gminy Miasta Czarnków.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego, że:

a)      zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu,

b)      akceptuje warunki w nim określone bez zastrzeżeń,

c)      znane jest mu położenie, przeznaczenie oraz stan faktyczny i prawny nieruchomości,

d)      zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Warunki płatności:

Uzyskana w przetargu najwyższa cena nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miasta Czarnków.

Zwarcie umowy notarialnej nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej organizator zawiadomi nie później niż 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344), organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, informując o tym niezwłocznie
w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Miasta Czarnków.
W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać:

·       w Referacie Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta Czarnków – pokój nr 3, tel. 67 255 28 04, e-mail: grunty@czarnkow.pl,

·       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czarnków

·       na stronie internetowej Urzędu Miasta Czarnków pod adresem: www.czarnkow.pl

  Burmistrz Miasta Czarnków
   - Andrzej Tadla -

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.