Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko prezesa zarządu spółki Miejska Kanalizacja i Wodociągi sp. z o. o. z siedzibą w Czarnkowie

Rada Nadzorcza spółki Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie ogłasza nabór na stanowisko: 

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe: techniczne, ekonomiczne, prawne.
 2. Co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.
 3. Co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
 4. Niekaralność  za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (k.k.) oraz w art. 585 3 , art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 


WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Znajomość branży wodno-ściekowej.
 2. Ogólna znajomość przepisów regulujących działanie spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 3. Znajomość przepisów szczególnych  dotyczących spółek komunalnych i gospodarki komunalnej. 


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys z opisem pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny. 
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie-poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 
 5. Oświadczenia kandydata:
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (k.k.) oraz w art. 585 3 , art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy[1].

 

TECHNIKI NABORU:

Nabór będzie się składał z następujących etapów:

 1. ocena aplikacji pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych, 
 2. rozmowa kwalifikacyjna. 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w telefonicznym lub przesłanym drogą elektroniczną zawiadomieniu i będą przeprowadzone wyłącznie z kandydatami, których aplikacje przejdą pomyślnie fazę ocenę formalną.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko prezesa zarządu spółki Miejska Kanalizacja i Wodociągi sp. z o.o. w Czarnkowie”.
 2. Termin złożenia dokumentów:  3 lipca 2024 r. do godz. 15.00.
 3. Dokumenty można złożyć w następujących formach:
  • osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie spółki Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. ul. Gdańska 48 64-700 Czarnków lub można przesłać na adres spółki. 
  • Decyduje data wpływu do siedziby spółki.
 4. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, a nie zostali zatrudnieni, zostaną, po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, komisyjnie zniszczone lub na wniosek kandydata odesłane na wskazany adres. Dokumenty aplikacje kandydatów, którzy nie spełnili warunków formalnych lub ich dokumenty wpłynęły po terminie, zostaną komisyjnie zniszczone bezpośrednio po zakończeniu procedury naboru.
 6. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach BIP wspólnika i Spółki,

 

[1] Przestępstwa uniemożliwiające pełnienie funkcji w zarządzie i radzie nadzorczej

 1. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, art. 265- 269 k.k. (np. bezprawne uzyskanie informacji, ujawnianie informacji niejawnych),
 2. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, art. 270- 277 k.k. (np. fałszowanie podpisu, poświadczenie nieprawdy, posługiwanie się czyimś dokumentem),
 3. Przestępstwa przeciwko mieniu, art. 278- 295 k.k. (np. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, zniszczenie mienia),
 4. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, art. 296- 309 k.k. (np. wyrządzenie szkody w obrocie, łapownictwo na stanowisku kierowniczym, wyłudzenie odszkodowania, pranie brudnych pieniędzy, pokrzywdzenie wierzyciela),
 5. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, art. 310- 316 k.k. (np. fałszowanie pieniędzy i puszczanie ich w obieg),
 6. Ujawnianie fałszywych danych związanych z działalnością gospodarczą (art. 587 k.s.h.),
 7. Umożliwienie bezprawnego głosowania (art. 590 k.s.h.),
 8. Udział w bezprawnym głosowaniu (art. 591 k.s.h.).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest spółka Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. ul. Gdańska 48 64-700 Czarnków

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Mogą się Państwo z nim skontaktować pod adresem: Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. ul. Gdańska 48 64-700 Czarnków

Cel i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa zarządu spółki na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne (art. ust 1 lit. a RODO). 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto, mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi spółka zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu jego zakończenia. Po jego zakończeniu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone (po upływie 3 miesięcy) bądź odesłane kandydatom, o ile umieszczą w aplikacji prośbę o ich odesłanie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w naborze.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.