Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

OBWIESZCZENIE - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Czarnków o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasta Czarnków

Czarnków, 9 lipca 2024 r. 

AOŚ.6720.2.2024

OBWIESZCZENIE - OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Czarnków

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasta Czarnków 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o:

1) podjęciu uchwały Nr LXXIII/520/2024 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasta Czarnków. Granicami obszaru objętego dokumentem - planem ogólnym są granice administracyjne miasta Czarnków,

2) przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, jego opracowywania, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb planu ogólnego Gminy Miasta Czarnków.

Wobec powyższego: 

1) Wnioski do projektu planu ogólnego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Formularz wniosku dostępny jest m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czarnków na stronie: https://bip.czarnkow.pl w zakładce: Zagospodarowanie przestrzenne –> Formularz - pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (wniosek/uwaga) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Czarnków. Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski do projektu planu ogólnego należy składać do Burmistrza Miasta Czarnków: 

- w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Czarnków lub pocztą na adres: Urząd Miasta Czarnków, pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków,

- w formie dokumentu elektronicznego przekazanego na adres e-mail: um@czarnkow.pl,

- w formie dokumentu elektronicznego przekazanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Czarnków, na platformie ePUAP na adres: /miastoczarnkow/SkrytkaESP 

2) Uwagi i wnioski do postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być składane w formach przewidzianych w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.). 

Wnioski i uwagi do postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Czarnków: 

- w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Czarnków lub pocztą na adres: Urząd Miasta Czarnków, pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków,

- ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Czarnków, pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na wskazane wyżej adresy elektroniczne. 

Wnioski do projektu planu ogólnego oraz wnioski i uwagi do postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w terminie 30 dni od dnia udostępnienia niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Czarnków.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Czarnków, w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Ww. uchwała dostępna jest również pod linkiem: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaCzarnkow/document/1041839/Uchwala-LXXIII_520_2024 

Obwieszczenie – ogłoszenie zostało udostępnione dnia 9 lipca 2024 r.

Burmistrz Miasta Czarnków
/-/ Jacek Klimaszewski

źródło informacji: 
https://bip.czarnkow.pl/obwieszczenie-ogloszenie-burmistrza-miasta-czarnkow-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planu-ogolnego-gminy-miasta-czarnkow.html

----------------------------------

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Czarnków, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków, który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Burmistrzem Miasta Czarnków za pomocą adresu: iod@czarnkow.pl lub um@czarnkow.pl. Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Czarnków: www.bip.czarnkow.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.