Urząd Miasta Czarnków

LXVI sesja Rady Miasta Czarnków (15.30)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)  zwołuję
22 listopada 2023 roku o godzinie 15:30 w Sali Sesyjnej Ratusza LXVI SESJĘ RADY MIASTA CZARNKÓW

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o sytuacji szpitalnej i specjalistycznej ochrony zdrowia oraz o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze miasta. 
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok – DRUK nr 476,
- w sprawie  w sprawie nadania nazwy ronda – DRUK nr 477,
- w sprawie  w sprawie nadania nazwy ronda – DRUK nr 478,
- w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych  – DRUK nr 479,  
- w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych – DRUK nr 480,
- w sprawie przekazania petycji wg właściwości – DRUK nr 481,
- zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania – DRUK nr 482,
- zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Czarnków w rejonie ulic: Pocztowej, Kościuszki, Dworcowej i rzeki Noteć - DRUK - nr 483, zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4 .
7. Korespondencja, która wpłynęła do Rady Miasta Czarnków.
8. Interpelacje radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie sesji.

WPF-zmiana

źródło: https://bip.czarnkow.pl/20231122-lxvi-sesja-rady-miasta-czarnkow-1530.html 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia